Reklamace

Reklamační řád společnosti Nábytek-ENO, s.r.o.

Řešení reklamace:

Reklamace není příjemná záležitost, tak Vám ji alespoň usnadníme v jejím řešení. Reklamaci vyřešíme v co nejkratším termínu k Vaší spokojenosti. Prosím Vás stáhněte si do počítače reklamační list - vyplňte jej a následně pošlete zpět mailem na reklamace@nabytek-eno.cz včetně fotek vady (2 až 3 fotky) - usnadní to řešení reklamace. Prosím reklamační list musí být poslán ve formátu Word, tak jak je na našich stránkách, jinak nemůžeme vaši reklamaci přijmout. Upozorňujeme, že nemusí být vlastnoručně podepsaný. Děkujeme za pochopení.

 

Online formulář

Po vyplnění reklamačního protokolu Vás budeme kontaktovat s řešením Vaší reklamace.

Reklamační řád obchodní společnosti NÁBYTEK-ENO, s.r.o.

I. Všeobecná ustanovení

1. Zde uvedený reklamační řád doplňuje práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.nabytek-eno.cz (dále v textu jen „Reklamační řád“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností NÁBYTEK-ENO, s.r.o., IČ: 283 01 251, se sídlem Bzenec, Dělnická 414, PSČ: 696 81, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.nabytek-eno.cz na straně druhé. Dodací podmínky jsou i vedle reklamačního řádu (dále v textu jen „Reklamační řád“), součástí Obchodních podmínek (dále v textu jen „Obchodní podmínky“).

2. Prodávající prohlašuje, že v internetovém obchodě www.nabytek-eno.cz poskytuje stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné prodejně, a které jsou v souladu s platnými právními předpisy.

3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď kupující spotřebitel anebo kupující podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro kupujícího podnikatele, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V připadě dodání nového zboží (dobropis+nová faktura), začíná běžet nová záruční doba.

4. Jestli-že, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

II. Uplatnění reklamace

1. Spotřebitel či Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně prostřednictvím emailu – reklamace@nabytek-eno.cz a to tak, že v předmětu emailu uveden – REKLAMACE – FA (číslo). Dále vyplní nad Reklamačním řádem připojení tiskopis ke stažení s názvem REKLAMAČNÍ LIST dle charakteru reklamace, a v tomto listu vyplní veškeré předepsané údaje a další náležitosti uvedené v reklamačním listu.

III. Podmínky a vyřízení reklamace

1. Při uplatnění reklamace musí Spotřebitel či Kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od Prodávajícího. K tomuto účelu doloží Spotřebitel či Kupující k reklamovanému zboží originál prodejního dokladu (faktura, příp. kupní smlouva).

2. Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li Spotřebitel či Kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví Spotřebitel či Kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.

3. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je Prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může Prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit Spotřebiteli či Kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou smluvních stran.

4. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje Prodávající následujícím způsobem:
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebylo zboží ještě použito, může Prodávající dle svého uvážení zboží vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást zboží, má Spotřebitel či Kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celého zboží. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opraveném zboží vada vyskytne opětovně nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat.

5. Po uplynutí záruční doby zaniká odpovědnost Prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u Prodávajícího Spotřebitelem či Kupujícím uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl Spotřebitel či Kupující zboží řádně užívat.

Ve Bzenci, dne 1. ledna 2014

NÁBYTEK-ENO, s. r. o.

Menu
Slovensky